Naše služby
Co všechno od nás získáte?

Ideální by bylo koupit si v pondělí projekt domu, ve středu ho dát na stavební úřad a v pátek začít stavět. Praxe je ovšem zdlouhavější, proto jsme tu, abychom vám pomohli s potřebnými dokumenty, razítky nebo při jednání s úřady.

Typová studie domu

Poslouží jako podklad k prvotnímu projednání záměru na obecním a stavebním úřadě a se sousedy. Půdorysy doplněné o rozměry místností vám pomohou při představě o využití pokojů, případně při rozhodnutí o úpravě dispozic dle vašich individuálních požadavků.

Studie obsahuje:

– vizualizaci a základní popis domu

– technické parametry domu, energetickou náročnost a provozní náklady

– půdorysy s podrobnými kótami a řez v měřítku 1:100

– pohledy v měřítku 1:200 a standardy

Cena a termín dodání

Studii rodinného domu dodáváme v elektronické podobě (PDF) za cenu 490 Kč. Ihned po obdržení platby přes SMS dostanete na svůj e-mail kód pro stažení studie.

Studii můžete navíc objednat v elektronické i v tištěné podobě za cenu 690 Kč. Studie

v tištěné podobě vám bude odeslána následující pracovní den na uvedenou korespondenční adresu.

Cenu, kterou zaplatíte za studii, vám odečteme při objednávce projektu, i když si objednáte jiný typový projekt. Na jeden objednaný typový projekt je možné odečíst cenu jedné studie.

Typový projekt domu

Slouží k získání stavebního povolení a zároveň pro kvalitní a bezproblémovou realizaci stavby. Je zpracován dvoustupňově jako dokumentace pro územní řízení a stavební povolení (DSP) a jako dokumentace pro provádění stavby (DPS).

DSP (Dokumentace pro uzemní řízení a stavební povolení)

Tuto dokumentaci dodáváme v pěti paré a každé paré obsahuje tyto části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

D Dokumentace objektů

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení

(technická zpráva, půdorysy základů, jednotlivých podlaží a střechy, řezy, pohledy)

D.1.2. Stavebně konstrukční řešení

(technická zpráva, statické posouzení)

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

(technická zpráva)

D.1.4  Technika prostředí staveb

(vytápění, zdravotně technické instalace-ZTI, plynová zařízení, elektroinstalace vč. bleskosvodu a uzemnění)

Výkresy jsou zpracovány v měřítku 1:100.

Za objednání každého dalšího paré je učtován příplatek 290 Kč.

Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení je zpracována dle přílohy č.4 vyhlášky 499/2006 Sb.(změna 62/2013 Sb.)

DPS (Dokumentace pro provádění stavby)

Tuto dokumentaci dodáváme ve třech paré a každé paré obsahuje následující části:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení

(technická zpráva, půdorysy základů, jednotlivých podlaží a střechy, řezy, pohledy, stavební a architektonické detaily, výpisy výrobků)

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

(technická zpráva, výkresy tvaru, výkresy výztuže, konstrukční detaily)

Výkresy jsou zpracovány v měřítku 1:50.

Za objednání každého dalšího paré je učtován příplatek 1 000 Kč.

Dokumentace pro provádění stavby je zpracována dle přílohy č.6 vyhlášky 499/2006 Sb.(změna 62/2013 Sb.)

V projektu domu je uvažováno zatížení sněhem a větrem do III. sněhové oblasti. Pokud bude dům umístěn v lokalitě s vyšším zatížením, je nutné provést nové statické posouzení.

Je uvažováno střední riziko pronikání radonu z podloží. V případě, že bude provedeným měřením zjištěno vyšší riziko, je nutné dokumentaci upravit.

Cena a termín dodání

Typový projekt dodáváme za cenu:

24 900 Kč – projekty s užitnou plochou do 100 m2

29 900 Kč – projekty s užitnou plochou do 150 m2

34 900 Kč – projekty s užitnou plochou do 200 m2

39 900 Kč – projekty s užitnou plochou nad 200 m2

Na všechny typové projekty je jednotná záloha 10 000 Kč.

Termín dodání typového projektu je nejpozději do 4 týdnů od uhrazení zálohy.

Osazení domu na pozemek

Před podáním žádostí stavebnímu úřadu musí být typový projekt rodinného domu dopracován o projekt osazení domu na pozemek.

Tento projekt je zapracován do typového projektu DSP a DPS a obsahuje:

– situaci s umístěním domu na pozemku

– přípojky na inženýrské sítě a likvidaci dešťových vod

– připojení na veřejnou komunikaci

– zásady organizace výstavby

– situaci s vyznačením požárně nebezpečného prostoru

– úpravu základových konstrukcí podle výsledků inženýrsko geologického průzkumu (pokud je průzkum proveden)

Před zahájením prací na projektu osazení domu na pozemek je nutné opatřit tyto podklady:

– výškopisné a polohopisné zaměření pozemku včetně zaměření všech stávajících staveb, oplocení, inženýrských sítí včetně napojovacích míst, komunikace a zeleně

– inženýrsko geologický průzkum

– posudek o stanovení radonového indexu pozemku

– platný územní plán

Pokud si s některými podklady nebudete vědět rady, poradíme vám nebo vše zajistíme podle vašich požadavků.

Cena a termín dodání projektu

Cena za projekt osazení domu na pozemek je 14 900 Kč (záloha 7 000 Kč).

Projekt dodáváme současně s typovým projektem.

Typový průkaz energetické náročnosti budov (PENB)

Tato novinka slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy. Kvantifikuje veškeré energie (na vytápění, ohřev teplé užitkové vody, osvětlení) spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a podobně jako energetický štítek domácího spotřebiče řadí budovu do příslušné třídy energetické náročnosti A až G.

Energetická náročnost objektu je přímo spojena s provozními náklady a bude hrát důležitou roli při oceňování budovy v případě prodeje nebo pronájmu.

Podle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb je nezbytnou součástí dokumentace pro stavební povolení (DSP).

Zpracování průkazu je povinné na základě zákona 393/2007 Sb.(Úplné znění zákona 406/2000 Sb. O hospodaření energií) a vyhlášky 148/2007 Sb. O energetické náročnosti budov.

Cena a termín dodání průkazu

Cena za zpracování průkazu je 2 900

Průkaz dodáváme současně s předáním typového projektu domu.

Typový výkaz výměr a rozpočet

Pomůže vám při výběru nejvhodnějšího dodavatele stavby. Na jeho základě vám stavební firmy zamýšlenou stavbu snadno a rychle nacení, takže získáte reálné a dobře porovnatelné cenové nabídky, z nichž budete moci dodavatele vybrat. Položkově zpracovaný rozpočet s aktuálními cenami podle ceníku RTS vám usnadní kontrolu naceňovaných výkazů výměr a poslouží k žádosti o financování stavby hypotékou.

Výkaz výměr a rozpočet dodáváme v elektronické podobě (Excel) a ve dvou výtiscích.

Cena a termín dodání

Cena typového výkazu výměr a rozpočtu je 2 900 Kč.

Předání probíhá současně s předáním typového projektu domu.

Klientské změny

Pokud se vám některý z našich projektů líbí, ale chtěli byste jej více přizpůsobit svým přáním nebo ho prostě jen doladit (třeba s ohledem na specifické podmínky stavebního pozemku), rádi pro vás úpravy uděláme.

Počítáme i s tím, že je občas nutné něco měnit i během stavby. Změny lze zapracovat do projektové dokumetace buď formou Změny stavby před dokončením (týká se větších změn, které musí znovu projít schvalovacím procesem), nebo prostřednictvím Skutečného provedení stavby (v případě drobných odchylek od ověřené projektové dokumentace).

Cena a termín dodání

Cenu bohužel nelze přesněji odhadnout, závisí zejména na rozsahu požadovaných změn. Rádi s vámi vaše požadavky prodiskutujeme.

Bez předchozího souhlasu autora nelze provádět změny projektu či stavby podle tohoto projektu prováděné.

Vyřízení stavebního povolení

Každá stavba musí projít schvalovacím procesem většinou v několika stupních, což může trvat i několik měsíců. Standardním postupem schvalovacího procesu je získání územního rozhodnutí, následně stavebního povolení a před nastěhováním oznámení o užívání stavby (kolaudace). U jednoduchých staveb (domy do 150 m2 zastavěné plochy)  lze za splnění určitých podmínek použít některé zjednodušující postupy, které můžou celý proces urychlit. Všem stavebníkům doporučujeme konzultaci přímo na příslušném stavebním úřadě.

Neváhejte nás kontaktovat a poradit se s námi!

Cena a termín dodání

Cena i termín se řeší s každým stavebníkem individuálně s ohledem na rozsah prací, který se může značně lišit.

Autorský dozor

Autorský dozor vykonává autor projektu během realizace stavby. Spočívá v kontrole kvality provedení díla a jejího souladu s projektovou dokumentací. Případné záměny materiálů či výrobků dozor prověří a posoudí, zda je změnu možné realizovat, případně jaký vliv změna na stavbu vyvolá. Autorský dozor je důležitý pro konečnou kvalitu provedení díla.

Cena autorského dozoru

Odvíjí se od počtu hodin na stavbě (500 Kč/hod) a nákladů na cestu (5 Kč/km). Jako výchozí stanoviště se uvažuje Praha, nebo Brno, podle toho co je blíž).

Změna stavby před dokončením

Změny se z nejrůznějších důvodů často odehrávají až při samotné realizaci stavby. Pokud jsou většího rozsahu (např. změna půdorysného nebo výškového uspořádání) je nutné zpracovat dokumentaci Změny stavby před dokončením a nechat znovu schválit stavebním úřadem.

Cena a termín dodání

Závisí na rozsahu změn, proto jsou řešeny vždy individuálně.

Bez předchozího souhlasu autora nelze provádět změny projektu či stavby podle tohoto projektu prováděné.

Skutečné provedení stavby

V případě, že v průběhu výstavby domu vzniknou drobné odchylky od ověřené projektové dokumentace, je na základě vyhlášky 526/2006 Sb. povinné zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, která se stane přílohou k žádosti Oznámení o užívání stavby (kolaudace).

Cena a termín dodání

Závisí na rozsahu změn, proto jsou řešeny vždy individuálně.

Bez předchozího souhlasu autora nelze provádět změny projektu či stavby podle tohoto projektu prováděné.

Úprava vizualizací

Pokud uvažujete o změně materiálového nebo barevného řešení fasády, úprava typové vizualizace vám pomůže si představit, jak by mohl dům vypadat. Nejjednodušší a nejlevnější je pouhá záměna konkrétního materiálu na již existujícím záběru. Na vaše přání lze ovšem dům zobrazit i z jiných záběrů. Velmi zajímavou možností je pak zákres do reálné fotografie, který vám dá zcela jasnou představu o tom, jak bude dům působit v kontextu okolí.

Cena a termín dodání

Závisí na rozsahu úprav, proto jsou řešeny vždy individuálně.

Zajištění podkladů pro projekt

Podklady nezbytné pro správné provedení projektové dokumentace domu jsou:

– výškopisné a polohopisné zaměření pozemku (zaměření všech stávajících staveb na pozemku, oplocení, inženýrských sítí včetně napojovacích míst, komunikace a zeleně)

– inženýrsko geologický průzkum (důležitý pro správný návrh základů, hydroizolace a vsakování dešťové vody)

– posudek o stanovení radonového indexu pozemku (nezbytný pro návrh hydroizolačního systému)

– platný územní plán

Pokud potřebujete s obstaráním těchto podkladů poradit, zeptejte se nás. Doporučíme vám ověřené specialisty, kteří podklady zpracují, nebo je pro vás rovnou zajistíme.

Cena a termín dodání

I tyto závisí na konkrétních požadavcích, proto jsou řešeny individuálně.

Individuální projekty

Přejete si projekt, který bude jedinečný svojí architekturou a bude navržen zcela podle vašich individuálních přání?

Za příznivé ceny zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci od architektonické studie až po autorský dozor na stavbě.

Cena projektové dokumentace je vždy kalkulována individuálně s ohledem na velké množství vstupních údajů, které se mohou značně lišit – např. velikost domu, požadovaný stupeň a rozsah projektové dokumentace, nutnost budování nových inženýrských sítí ap.

Kontaktujte nás pro zpracování nezávazné cenové nabídky.

designovédomy.cz

Kvalitní a hezké bydlení si může dovolit každý. Proto naše projekty rodinných domů nejsou drahé. A nezáleží na tom, jesti chcete elegantní dům do města nebo jednoduchou dřevostavbu na venkov.Postavit si vlastní dům je jedna z nejzásadnějších a nejzajímavějších věcí v životě člověka. A dobře začít hned od projektu se vždycky vyplatí. Kvalitní bydlení si totiž podle nás může dovolit každý. Proto nejsou naše projekty rodinných domů drahé ani složité, ale funkční a promyšlené. Vycházíme ze svých dlouholetých praktických zkušeností a stále můžeme také vylepšovat díky klientům, kteří přinášejí inspiraci a nové podněty. Prohlédněte si katalog projektů a budete­li si chtít o svých záměrech popovídat s architektem, zavolejte na infolinku 774 745 532. Dobře si vybrat je důležité. A nezáleží na tom, jesti chcete elegantní dům do města nebo jednoduchou dřevostavbu na venkov.


.